Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Usuwanie Gniazd Os i Szerszeni

osy szerszenie

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, lub jeśli nie nałożono takiego obowiązku, a projekt wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej, lub wymagań higienicznych i zdrowotnych, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane, jest zobowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych organy:

Czytaj więcej...

Wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku przy ul. Św. Józefa 4 - pobierz plik

Wymagania te zawarto w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania - link

§ 1. Wychowanie przedszkolne może być prowadzone w następujących, innych niż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, formach:

1) punktach przedszkolnych, zwanych dalej "punktami", w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący;

2) zespołach wychowania przedszkolnego, zwanych dalej "zespołami", w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny w niektóre dni tygodnia, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Czytaj więcej...

Wymagania te zawarto w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych - link

 § 1. W lokalu, w którym prowadzony będzie żłobek lub klub dziecięcy, są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci, potwierdzone pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego, uwzględniającymi warunki, o których mowa w § 2-4.

§ 2. 1. Lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, znajduje się w budynku lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wymagania uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w trybie określonym w tych przepisach.

Czytaj więcej...