Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Usuwanie Gniazd Os i Szerszeni

osy szerszenie

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, lub jeśli nie nałożono takiego obowiązku, a projekt wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej, lub wymagań higienicznych i zdrowotnych, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane, jest zobowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych organy:

1. Państwowej Inspekcji Sanitarnej
2. Państwowej Straży Pożarnej
o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy wymienione powyżej zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.
W zakresie oceny stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu organem, który winien zająć stanowisko jest właściwy terenowo Komendant Powiatowy (Miejski) Państwowej Straży Pożarnej. Po przeprowadzeniu czynności kontrolno – rozpoznawczych, Komendant zajmuje stanowisko, w zakresie oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Organ PSP ma 14 dni na zajęcie stanowiska, zgodnie ze swoimi kompetencjami. Nie zajęcie stanowiska w ww. terminie traktowane jest jako niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.
Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadza się na wniosek użytkownika lub inwestora obiektu w związku z zamiarem rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego.

wzór zgłoszenia

Do pobrania dostępny jest także wykaz dokumentów, które wymagane będą w trakcie prowadzonych czynności odbiorowych. Skompletowanie dokumentów w kolejności zgodnej z wykazem ułatwi postępowanie i skróci czas odbioru budynku. Wykaz dokumentów należy traktować jako przykładowy, gdyż w każdym przypadku jest on zależny od przyjętych w budynku indywidualnych rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

wykaz dokumentów

Po zakończeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP sporządza protokół dokumentujący ustalenia z kontroli. Ustalenia zawarte w protokole stanowią podstawę do zajęcia stanowiska przez Komendanta Miejskiego PSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.