Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Usuwanie Gniazd Os i Szerszeni

osy szerszenie

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej - mł. bryg. mgr inż. Bogusław Łabędzki

Zadania i obowiązki Państwowej Straży Pożarnej są określone przez kilkanaście aktów prawnych. Nadrzędne znaczenie mają ustawy: z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229) oraz o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz. 1230), definiujące główne pojęcia dotyczące ochrony przeciwpożarowej i tworzące podstawy do działania Państwowej Straży Pożarnej. Akty te są podstawą działalności kontrolno-rozpoznawczej, stanowiącej istotną część ochrony przeciwpożarowej.

W celu realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz przygotowywania do działań ratowniczych, Państwowa Straż Pożarna przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze. Czynności te na terenie miasta Rybnika oraz powiatu rybnickiego realizowane są przez Sekcję Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku. Komórka ta w przypadku naszej Komendy nadzorowana jest przez Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku i składa się z 3 osób.

 

Kompetencje Kierownika Sekcji Kontrolno Rozpoznawczej

1. Przeprowadzanie czynności kontrolno - rozpoznawczych na terenie Miasta Rybnik i Powiatu Rybnickiego,
2. Nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia z art. 82 kodeksu wykroczeń.

 

Do zadań Sekcji Kontrolno Rozpoznawczej należy:

 • analizowanie stanu bezpieczeństwa miasta i powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną,
 • opracowanie wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych dla potrzeb analizy stanu bezpieczeństwa województwa,
 • inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego powiatu,
 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • rozpoznawanie i ewidencjonowanie zagrożeń technicznych, chemicznych i ekologicznych,
 • zajmowanie stanowiska w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
 • opracowywanie dla potrzeb administracji publicznej opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów,
 • wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
 • rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • uzgadnianie sposobów postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń,
 • uzgadnianie sposobów połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych z komendą powiatową lub jednostką ratowniczo-gaśniczą,
 • załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego, dotyczących nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania przepisów przeciwpożarowych,
 • nadzór nad zakładami o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w zakresie ustalonym przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska,
 • kontrole bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych ADR na terenie przedsiębiorcy posiadającego takie towary.

Czynności kontrolne prowadzone są w obiektach istniejących przez uprawnionych strażaków Państwowej Straży Pożarnej w zakresie:


1. Kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
2. Oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
3. Rozpoznawania zagrożeń technicznych, chemicznych i ekologicznych,
4. Rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
5. Wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do zaniedbań, powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzeniania.


Zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzają także czynności kontrolne w obiektach oddawanych do użytkowania pod kątem zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym. Należy jednak pamiętać, iż inwestor (chcąc przystąpić do użytkowania obiektu) zobowiązany jest zawiadomić m. in. właściwą terenowo jednostkę Państwowej Straży Pożarnej w przypadku kiedy w decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę nałożono na niego obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

O zamiarze i terminie przeprowadzenia czynności zawiadamia się kontrolowanego na piśmie z określeniem zakresu czynności, przewidywanego czasu trwania tych czynności, miejsca ich prowadzenia oraz imienia i nazwiska strażaka. Przed przystąpieniem do czynności strażak jest obowiązany okazać kontrolowanemu upoważnienie do ich przeprowadzenia, legitymację służbową oraz doręczyć zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności, a także zapoznać kontrolowanego z jego prawami i obowiązkami.

Kontrolowany jest obowiązany umożliwić strażakowi przeprowadzenie czynności, a w szczególności:

 • umożliwić dostęp do obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych, w stosunku do których mają być przeprowadzone czynności,
 • zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje objęte zakresem czynności,
 • umożliwić sporządzenie kopii niezbędnych dokumentów,
 • zapewnić warunki do pracy, w tym w miarę możliwości samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów,
 • udostępnić środki łączności, a w przypadku gdy kontrolowanym jest przedsiębiorca - także inne konieczne środki techniczne, jakimi dysponuje, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności.

Strażak ma prawo wstępu oraz poruszania się po terenie objętym czynnościami na podstawie legitymacji służbowej, bez potrzeby uzyskiwania przepustki, podlega także przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie przeciwpożarowej, obowiązującym w kontrolowanej jednostce. Z ustaleń dokonanych w toku czynności strażak sporządza protokół, którego oryginał jest obowiązany doręczyć bez zbędnej zwłoki właściwemu miejscowo komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej. Protokół podpisują strażak oraz kontrolowany albo osoba przez niego upoważniona, po zapoznaniu się z treścią protokołu. W razie odmowy podpisania protokołu, strażak czyni o tym wzmiankę w protokole. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona mają prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu przed jego podpisaniem, o czym strażak jest obowiązany ich pouczyć. Oryginał protokołu zatrzymuje strażak, a kopię doręcza się niezwłocznie kontrolowanemu. Komendant powiatowy (miejski) PSP, w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do (art. 26 ustawy o PSP):
- nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie,
- wstrzymania robót (prac), zakazania używania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru.

Organem odwoławczym od ww. decyzji jest komendant wojewódzki PSP (art. 27 ustawy o PSP).