Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Usuwanie Gniazd Os i Szerszeni

osy szerszenie

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Kierownik Sekcji do spraw finansów - st. ogn. mgr Katarzyna Raszka

Zadania Sekcji do spraw finansów

1. Obsługa finansowo-księgowa jednostki w ujęciu syntetycznym i analitycznym, zgodnie z instrukcja obiegu dokumentów:  

 • przyjmowanie i sprawdzanie dowodów księgowych,  
 • regulowanie należności,  
 • realizacja i egzekwowanie zobowiązań finansowych,  
 • sporządzanie sprawozdań.

2. Sprawy płacowe:  

 • naliczanie wynagrodzeń, zasiłków rodzinnych i piel. oraz innych świadczeń pracowniczych,  
 • rozliczanie podatku dochodowego , wystawianie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych,  
 • dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,  
 • dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym,  
 • prowadzenie dokumentacji płacowej,  
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach oraz dokumentacji emerytalno-rentowej.

3. Obsługa kasowa jednostki.
4. Prowadzenie rozliczenia ilościowo-wartościowego jednostki:  

 • ewidencja rzeczowych składników majątkowych jednostki,  
 • ewidencja środków trwałych jednostki,  
 • naliczanie umorzeń,  
 • rozliczanie inwentaryzacji.

5. Prowadzenie ubezpieczeń społecznych pracowników.
6. Prowadzenie pozostałych ubezpieczeń.
7. Prowadzenie spraw socjalnych:  

 • naliczanie świadczeń pracowniczych wypłacanych zgodnie z Ustawą o PSP,  
 • prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z naliczanymi świadczeniami.

Zadania i kompetencje Kierownika Sekcji do spraw finansów

1. Opracowywanie planów finansowych jednostki.
2. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów.
3. Dyspozycja środkami pieniężnymi jednostki zgodnie z przepisami.
4. Analiza wykorzystania środków budżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki.
5. Sporządzanie sprawozdań finansowo-księgowych.
6. Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości jednostki oraz zasadami rozliczeń finansowych.
7. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:  

 • wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,  
 • wstępnej kontroli legalności dokumentów dot. wykonywania planów finansowych jednostki oraz ich zmian,  
 • następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań.

8. Prawa Kierownika Sekcji:  

 • wnioskować określenie trybu wg którego mają być wykonywane przez inne służby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz księgowości,  
 • żądać od innych służb udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień,  
 • żądać od innych służb usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości.

9. Sprawdzanie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów przez jednostkę.
10. Podpisywanie korespondencji wychodzącej.

 

Budżet Komendy Miejskiej

Komenda Miejska jest państwową jednostka budżetową. Środki budżetowe otrzymuje w formie dotacji celowej z budżetu Państwa za pośrednictwem Urzędu Miasta w Rybniku. Podstawą gospodarki finansowej komendy jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym. Wydatki realizowane są bezpośrednio z budżetu, a dochody odprowadzane na rachunek budżetu państwa.

Komenda Miejska jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zarejestrowaną w Urzędzie Skarbowym w Rybniku NIP-2 oraz NIP 4 - decyzja o numerze identyfikacji podatkowej - NIP: 642-25-86-563

Urząd Statystyczny w Katowicach nadał KM PSP w Rybniku numer identyfikacyjny - REGON 273072858

Komenda Miejska prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z:

 • Ustawą o finansach publicznych Dz.U. z 2009 roku nr 157 poz. 1240 
 • Ustawa o rachunkowości Dz.U. z 2009 roku nr 152 poz. 1223 
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. nr 128 poz. 861 
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Dz.U. nr 38 poz. 207.


Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości w tutejszej jednostce określa Zakładowy Plan Kont oraz Obieg Dokumentów wydany przez Komendanta Miejskiego z 1 lutego 2012 roku.