Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

p.o. Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego - asp. mgr Piotr Pawnik

Zadania Wydziału w zakresie techniki

1. Utrzymywanie stałej gotowości technicznej pojazdów oraz sprzętu silnikowego jednostki,
2. Organizacja pracy w zakresie obsług technicznych, oraz napraw bieżących sprzętu będącego na wyposażeniu,
3. Planowanie, potrzeb techniczno - sprzętowych, materiałowych i części zamiennych niezbędnych do utrzymania stałej gotowości technicznej,
4. Dokonywanie zleceń i zamówień na naprawy wyspecjalizowanym zakładom naprawczym,
5. Organizacja dostaw w paliwa pędne i materiały eksploatacyjne,
6. Przygotowanie i przeprowadzanie dostaw, usług w zakresie sprzętowym zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
7. Prowadzenie rozliczeń i dokumentacji dotyczącej eksploatacji pojazdów i sprzętu technicznego,
8. Wyposażanie jednostki w nowy sprzęt techniczny i pożarniczy oraz wprowadzanie go do eksploatacji,
9. Sporządzanie sprawozdań technicznych,
10. Prowadzenie ewidencji gospodarki paliwowej, środków transportu oraz sprzętu silnikowego,
11. Prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi, konserwacji oraz napraw sprzętu pożarniczego,
12. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących gospodarki samochodowej,
13. Organizacja pracy serwisu sprzętu ochrony dróg oddechowych,
14. Współpraca z instytucjami przeprowadzającymi przeglądy, badania techniczne,
15. Utrzymywanie, prowadzenie punktu konserwacji i napraw zaplecza techniczno- warsztatowego,
16. Przestrzegania norm czasowych pracy sprzętu oraz części w eksploatowanych pojazdach,
17. Przydzielanie sprzętu będącego na ewidencji środków transportu do obsług technicznych.

 

Zadania Wydziału w zakresie kwatermistrzostwa

1. Planowanie i realizacja inwestycji oraz remontów obiektu.
2. Zapewnienie utrzymania we właściwym stanie technicznym użytkowanych obiektów i pomieszczeń.
3. Planowanie potrzeb materiałowo-technicznych.
4. Opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych.
5. Prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją majątku.
6. Prowadzenie gospodarki materiałowej-dokonywanie zakupów sprzętu, paliwa, materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej.
7. Zabezpieczanie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz przygotowanie pododdziałów do działań w zakresie odwodów operacyjnych.
8. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej.
9. Prowadzenie spraw związanych z kasacją składników majątkowych.
10. Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, pozostających w związku z zakresem działania komendy miejskiej.
11. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska.
12. Prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów budowlanych.
13. Prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy miejskiej.