Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Usuwanie Gniazd Os i Szerszeni

osy szerszenie

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

p.o. Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego - asp. mgr Piotr Pawnik

Zadania Wydziału w zakresie techniki

1. Utrzymywanie stałej gotowości technicznej pojazdów oraz sprzętu silnikowego jednostki,
2. Organizacja pracy w zakresie obsług technicznych, oraz napraw bieżących sprzętu będącego na wyposażeniu,
3. Planowanie, potrzeb techniczno - sprzętowych, materiałowych i części zamiennych niezbędnych do utrzymania stałej gotowości technicznej,
4. Dokonywanie zleceń i zamówień na naprawy wyspecjalizowanym zakładom naprawczym,
5. Organizacja dostaw w paliwa pędne i materiały eksploatacyjne,
6. Przygotowanie i przeprowadzanie dostaw, usług w zakresie sprzętowym zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
7. Prowadzenie rozliczeń i dokumentacji dotyczącej eksploatacji pojazdów i sprzętu technicznego,
8. Wyposażanie jednostki w nowy sprzęt techniczny i pożarniczy oraz wprowadzanie go do eksploatacji,
9. Sporządzanie sprawozdań technicznych,
10. Prowadzenie ewidencji gospodarki paliwowej, środków transportu oraz sprzętu silnikowego,
11. Prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi, konserwacji oraz napraw sprzętu pożarniczego,
12. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących gospodarki samochodowej,
13. Organizacja pracy serwisu sprzętu ochrony dróg oddechowych,
14. Współpraca z instytucjami przeprowadzającymi przeglądy, badania techniczne,
15. Utrzymywanie, prowadzenie punktu konserwacji i napraw zaplecza techniczno- warsztatowego,
16. Przestrzegania norm czasowych pracy sprzętu oraz części w eksploatowanych pojazdach,
17. Przydzielanie sprzętu będącego na ewidencji środków transportu do obsług technicznych.

 

Zadania Wydziału w zakresie kwatermistrzostwa

1. Planowanie i realizacja inwestycji oraz remontów obiektu.
2. Zapewnienie utrzymania we właściwym stanie technicznym użytkowanych obiektów i pomieszczeń.
3. Planowanie potrzeb materiałowo-technicznych.
4. Opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych.
5. Prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją majątku.
6. Prowadzenie gospodarki materiałowej-dokonywanie zakupów sprzętu, paliwa, materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej.
7. Zabezpieczanie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz przygotowanie pododdziałów do działań w zakresie odwodów operacyjnych.
8. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej.
9. Prowadzenie spraw związanych z kasacją składników majątkowych.
10. Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, pozostających w związku z zakresem działania komendy miejskiej.
11. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska.
12. Prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów budowlanych.
13. Prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy miejskiej.