Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego - mł. bryg. mgr inż. Sebastian Dziedzioch

Zadania Wydziału

1. Analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru powiatu, opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżącą aktualizacja.
2. Sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych na terenie powiatu.
3. Przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
4. Prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
5. Przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych.
6. Przygotowywanie analiz w sprawach dotyczących tworzenia, likwidacji i organizacji Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych.
7. Analizowanie stanu wyposażenia Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej, jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i innych w sprzęt ratowniczy i środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie.
8. Nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
9. Zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Stanowiska Kierowania.
10. Ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia Powiatowego Stanowiska Kierowania w sprzęt i urządzenia umożliwiające sprawne dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego na obszarze powiatu oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa.
11. Dysponowanie siłami i środkami Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego na obszarze powiatu.
12. Planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze powiatu.
13. Obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania.
14. Analizowanie gotowości operacyjno- technicznej na podstawie raportów dobowych  prowadzonych w Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej, jednostkach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego i innych, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie.
15. Przygotowywanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych.
16. Organizowanie współpracy z innymi podmiotami w powiecie w zakresie prowadzenia działań ratowniczych.
17. Prowadzenie szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
18. Organizowanie zajęć wychowania fizycznego i imprez sportowych.
19. Prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków.
20. Prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń.
21. Prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych.
22. Koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego na terenie powiatu.
23. Współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich.
24. Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów,
25. Analizowanie i wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy Miejskiej i jednostek nadzorowanych.
26. Analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania, dysponowania i kierowania działaniami ratowniczymi.
27. Wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu łączności.
28. Zorganizowanie i realizowanie zadań Powiatowego Nieetatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych.
29. Merytoryczny nadzór nad organizacją zawodów sportowo- pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych .
30. Współudział w organizowaniu zawodów sportowo- pożarniczych na szczeblu powiatowym.
31. Planowanie i przeprowadzenie ćwiczeń zgrywających dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego

 

Zadania i kompetencje Naczelnika Wydziału

1. Prowadzenie spraw operacyjnych:

 • Analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru powiatu oraz opracowywanie planów ratowniczych powiatu i ich bieżąca aktualizacja.
 • Przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
 • Prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
 • Przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych.
 • Przygotowywanie analiz w sprawach dotyczących tworzenia, likwidacji i organizacji Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych.
 • Analizowanie stanu wyposażenia Jednosteki Ratowniczo- Gaśniczej i innych jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w sprzęt ratowniczy i środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie.
 • Planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze powiatu.
 • Przygotowywanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych.
 • Sporządzanie dokumentacji statystycznej i informacyjnej z realizowanej działalności operacyjno- szkoleniowej.
 • Nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
 • Wykonywanie czynności związanych z operacyjnym zabezpieczeniem powiatu.
 • Dysponowanie siłami i środkami Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego na obszarze powiatu.
 • Analizowanie gotowości operacyjno- technicznej na podstawie raportów dobowych  prowadzonych w Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej, jednostkach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego i innych, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie.
 • Organizowanie współpracy z innymi podmiotami w powiecie w zakresie prowadzenia działań ratowniczych.
 • Prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • Współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich.


2. Prowadzenie spraw szkoleniowych:

 • Prowadzenie szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • Organizowanie zajęć wychowania fizycznego i imprez sportowych.


3. Bezpośredni nadzór nad Stanowiskiem Kierowania Komendanta Miejskiego:

 • Kontrola dokumentacji podstawowej Stanowiska Kierowania.
 • Obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania.
 • Ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia Stanowiska Kierowania w sprzęt i urządzenia umożliwiające sprawne dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego na obszarze powiatu oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa.


4. Opiniowanie imprez masowych:

 • Wykonywanie zadań związanych z opiniowaniem imprez masowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.