Akcja NIE dla CZADU!

ulotka czad

Usuwanie Gniazd Os i Szerszeni

osy szerszenie

Kalendarz zmianowy

kalendarz zmianowy rok 2016

Film JRG Rybnik

Film JRG Rybnik

Rekrutacja do szkół

obrazek index

Zostań strażakiem OSP

Zostan strazakiem osp

Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego - mł. bryg. mgr inż. Sebastian Dziedzioch

Zadania Wydziału

1. Analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru powiatu, opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżącą aktualizacja.
2. Sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych na terenie powiatu.
3. Przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
4. Prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
5. Przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych.
6. Przygotowywanie analiz w sprawach dotyczących tworzenia, likwidacji i organizacji Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych.
7. Analizowanie stanu wyposażenia Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej, jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i innych w sprzęt ratowniczy i środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie.
8. Nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
9. Zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Stanowiska Kierowania.
10. Ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia Powiatowego Stanowiska Kierowania w sprzęt i urządzenia umożliwiające sprawne dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego na obszarze powiatu oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa.
11. Dysponowanie siłami i środkami Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego na obszarze powiatu.
12. Planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze powiatu.
13. Obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania.
14. Analizowanie gotowości operacyjno- technicznej na podstawie raportów dobowych  prowadzonych w Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej, jednostkach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego i innych, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie.
15. Przygotowywanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych.
16. Organizowanie współpracy z innymi podmiotami w powiecie w zakresie prowadzenia działań ratowniczych.
17. Prowadzenie szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
18. Organizowanie zajęć wychowania fizycznego i imprez sportowych.
19. Prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków.
20. Prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń.
21. Prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych.
22. Koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego na terenie powiatu.
23. Współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich.
24. Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów,
25. Analizowanie i wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy Miejskiej i jednostek nadzorowanych.
26. Analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania, dysponowania i kierowania działaniami ratowniczymi.
27. Wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu łączności.
28. Zorganizowanie i realizowanie zadań Powiatowego Nieetatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych.
29. Merytoryczny nadzór nad organizacją zawodów sportowo- pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych .
30. Współudział w organizowaniu zawodów sportowo- pożarniczych na szczeblu powiatowym.
31. Planowanie i przeprowadzenie ćwiczeń zgrywających dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego

 

Zadania i kompetencje Naczelnika Wydziału

1. Prowadzenie spraw operacyjnych:

 • Analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru powiatu oraz opracowywanie planów ratowniczych powiatu i ich bieżąca aktualizacja.
 • Przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
 • Prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
 • Przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych.
 • Przygotowywanie analiz w sprawach dotyczących tworzenia, likwidacji i organizacji Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych.
 • Analizowanie stanu wyposażenia Jednosteki Ratowniczo- Gaśniczej i innych jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w sprzęt ratowniczy i środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie.
 • Planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze powiatu.
 • Przygotowywanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych.
 • Sporządzanie dokumentacji statystycznej i informacyjnej z realizowanej działalności operacyjno- szkoleniowej.
 • Nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
 • Wykonywanie czynności związanych z operacyjnym zabezpieczeniem powiatu.
 • Dysponowanie siłami i środkami Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego na obszarze powiatu.
 • Analizowanie gotowości operacyjno- technicznej na podstawie raportów dobowych  prowadzonych w Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej, jednostkach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego i innych, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie.
 • Organizowanie współpracy z innymi podmiotami w powiecie w zakresie prowadzenia działań ratowniczych.
 • Prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • Współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich.


2. Prowadzenie spraw szkoleniowych:

 • Prowadzenie szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • Organizowanie zajęć wychowania fizycznego i imprez sportowych.


3. Bezpośredni nadzór nad Stanowiskiem Kierowania Komendanta Miejskiego:

 • Kontrola dokumentacji podstawowej Stanowiska Kierowania.
 • Obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania.
 • Ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia Stanowiska Kierowania w sprzęt i urządzenia umożliwiające sprawne dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego na obszarze powiatu oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa.


4. Opiniowanie imprez masowych:

 • Wykonywanie zadań związanych z opiniowaniem imprez masowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.